TAJIMA -SAI-

Cac nha phan ph?i

Cac nha phan ph?i

Nha phan ph? g?n nh?t s? t? v?n giup b?n tr??c khi mua, b?o hanh sau l?p ??t, h??ng d?n theu , v.v ….

WorldMap North Soth America North Soth America North Soth America North Soth America

Cho khach hang quan tam ??n may SAI

N?u ?ay la l?n ??u tien b?n d? tinh kinh doanh v? theu, ch?c h?n b?n khong bi?t h?i gi va th?m chi h?i nh? th? nao

Hay yen tam.Nha phan ph?i may SAI va nha ban l? s?n sang giup b?n t? cac v?n ?? lien quan ??n thi?t b? cho ??n cac yeu c?u kinh doanh.

Th?t d? dang h?i gia ----

Cac nhan vien ban hang ??y kinh nghi?m s? t? v?n cho b?n nhi?u v?n ?? t? may theu ??n cac v?n ?? kinh doanh.

Ch?c n?ng may SAI

Chung toi s? gi?i thi?u ch?c n?ng va hi?u su?t c?a may SAI qua cach v?n hanh c?a may. Chung toi con cung c?p cac m?u theu cho b?n.

Frame types

Chung toi ?? xu?t khung theu t?i ?u phu h?p v?i s?n ph?m c?n theu

Software

Chung toi s? cho b?n l?i khuyen v? ph?n m?m theu v.v. phu h?p nhu c?u c?a b?n

V?t li?u / Tieu hao

Chung toi cung c?p cac thong tin c?n thi?t cho vi?c kinh doanh theu c?a b?n nh? kim ch?, v?t li?u v.v..

Vui long ?? l?i thong tin h? tr? sau ban hang cho chung toi

Sau khi mua may SAI, cac d?ch v? sau luon s?n sang m?t khi b?n ??ng ky tren trang web ??c quy?n danh cho ng??i dung may Sai

  • T?i ph?n m?m thi?t k? ch? "Tajima Writer" v?i khoa truy c?p ?a co
  • T?i v? cac tai li?u va sach h??ng d?n
  • Xem cac video b?o d??ng may v.v …

* N?i dung ???c c?p nh?t th??ng xuyen

Sau khi mua may, b?n m?i s? d?ng ???c trang web cho ng??i dung may SAI. Khi mua may, ng??i ban s? cho b?n bi?t cach th?c va cac thong tin c?n thi?t ?? truy c?p vao trang web. ?? bi?t them chi ti?t, vui long lien h? v?i ng??i ban.

Trang web ??c quy?n cho ng??i mua may SAI, cung c?p cac thong tin h?u ich v? ph?n m?m,  h??ng d?n thao tac, h??ng d?n s? d?ng va nhi?u h?n n?a.