TAJIMA -SAI-

Konsept

Dunyan?n birinci s?n?f markalar?n?n guvenini ta??yan lider nak?? makinesi ureticisi TAJIMA, yeni kompakt nak?? makinesini sunar.

Ula?t??? gun i?inizi ba?lat?n!

Tajima nak?? makineleri, dunya cap?nda birinci s?n?f spor ve moda markalar?n?n guvenine sahip en ust seviye endustriyel nak?? makineleridir. Tajima'n?n nak?? makineleri, inan?lmaz adetlerde marka logo ve desenlerinin ti?ortlere, gomleklere, uzun kollulara, ?apkalara, cantalara ve daha fazlas?na nak??lanmas?nda kullan?lmaktad?r.

SAI, mu?terilerimizin fikirlerinden do?du

SAI, Tajima'n?n teknoloji ve bilgi birikimi ile donanm?? kompakt bir nak?? makinesidir. Biz bu makineyi, nak?? makinesi sat?n al?p ?unlar? yapmak isteyenler icin geli?tirdik:

  • Profesyoneller gibi guzel nak?? yapmak!
  • H?zl? ve muntazam nak?? uretmek!
  • Kucuk bir dukkana bile s??an kompakt bir makine ile cal??mak!
  • Kolay kullan?ml? bir makine sahibi olmak!
  • Kucuk bir yat?r?m kar??l???nda cal??kan bir nak?? makinesi sat?n almak!

Tajima, profesyonel ihtiyaclar? kar??layan tekniklerin ve cihazlar?n geli?tirilmesinde uzun y?llard?r uzmanla?m??t?r. Bununla birlikte, kompakt urunler veya gorunumun onemli oldu?u urunler geli?tirme konusunda cok az deneyimimiz oldu, bu yuzden her ?ey bizim icin yeniydi. Uc y?l?n ve tekrarlanan deneme yan?lma deneylerinin ard?ndan, SAI sonunda tamamland?. Bu makine, dunyaya guvenle sunabilece?imiz bir makinedir.

SAI was born from the voices of our customers

SAI makineniz size ula??r ula?maz nak??a ba?lay?n.

Start embroidering as soon as your SAI reaches you

SAI, i?inize hemen ba?laman?z? sa?layacak hepsi bir arada bir pakettir. Dokunmatik paneli kullanmak icin sadece onsezinizi takip edin, ve nak?? haz?rl???n? bitirmi? olun. ?imdi tek yapman?z gereken ba?lat du?mesine basmak. Ve daha da iyisi, icerdi?i Writer yaz?l?m?n? kullanarak bir PC'ye ba?lad???n?zda, isimleri an?nda nak??layabilirsiniz!

Yaln?zca makinenin de?il, yaz?l?m?n da fevkalade i?levselli?i, Tajima'n?n nak???n gercek dunyas?nda kazan?lan tasar?m anlay???yla geli?tirilmi?tir. Boylece daha guclu ve daha ust duzey makinelere sorunsuz bir ?ekilde gecilebilir. ?lk deneyiminiz kesinlikle bo?a gitmeyecek, i?inizin geli?imi de kesinlikle aksamayacak.

8 renk secene?i, renk ihtiyac?n?z?n neredeyse %90'?n? kar??lar

SAI, 8 renk iplikle cal??abilen bir nak?? makinesidir. Sanki renkli bir yaz?c? kullanmak gibidir. Kullanmak istedi?iniz renkleri bir araya getirerek urununuzu renklendirip ??kla?t?rabilirsiniz. Gercekte, logolar? ve isimleri nak??lamak icin bir araya getirirken, 8 rengin hepsini birden kullanman?z nadirdir. Unutulmamas? gereken nokta, 8 renk kombinasyonu mevcut oldu?unda, ihtiyaclar?n?z?n %90'?ndan fazlas?n?n kar??lanabilece?i gerce?idir. SAI, i?inize gonul rahatl???yla ba?laman?z? sa?lar!

Standart olarak iki tip temel nak?? kasna?? pakete dahildir: Tam boyutlu ve kucuk boy dikili i? kasnaklar? (Tubular Frame). Havlu ve ti?ortlerden kucuk aksesuarlara kadar her ?eyin uretimini destekliyorlar. ?ste?e ba?l? olarak ?apka kasna?? da mevcuttur.

* Yakla??k 4000 vakadan olu?an bir kurum ici ara?t?rmaya gore.

8 colors cover nearly 90% of your needs

?nan?lmaz derecede cesur ama zarif bir tasar?m

SAI'nin ay?rt edici silueti, LCD TV tarihini ba?latan ilk nesil AQUOS'un tasar?mc?s? Toshiyuki Kita taraf?ndan yarat?ld?. Cok ce?itli ortamlara sorunsuzca uyan bir renk ve tasar?mla geli?tirildi. Orne?in, makineyi ma?azan?z?n d??tan gorunen bir yerinde cal??t?r?rsan?z, ma?azaya bir hareket hissi verir ve yoldan gecenlerin ilgisini do?rudan ceker.

Dahas?, ?a??rt?c? derecede kompakt bir form elde etmek icin iplik konilerini dikey olarak ayarlamak gibi baz? ufak dokunu?lar ilave ettik. Ozellikle ?ehir merkezi ve al?? veri? merkezlerindeki bir dukkan, her bir metrekaresinin bo?a harcanamayaca?? kadar de?erli bir alana sahiptir. ??te bu sebeple, alan?n?z? da du?unerek tasarlanm?? kompakt bir makinedir.

Wonderfully bold, yet subtle designs
Designer Toshiyuki Kita

Tasar?mc?, Toshiyuki Kita

1969'dan beri hem ?talya'da hem de Japonya'da aktif ?ekilde tasar?m ureten Kita, ?talyan, Alman ve Japon ureticilerin piyasaya sundu?u cok say?da populer mobilya, ev aletleri, robotlar ve gunluk ev e?yalar?n? tasarlad?. LCD TV'lerin oncusu say?lan ilk nesil AQUOS, Mr.Kita taraf?ndan tasarlanm??t?r.

?spanya, 1990, Delta de Oro Odulu (Alt?n Odul) sahibi.
?talya, 2011, ADI Uluslararas? Compasso d'Oro Odulu sahibi.
2016, ?talya, 24. ADI Uluslararas? Compasso d'Oro Odulu'nde Uluslararas? Juri Uyesi.

Hassas ama sa?lam ---- bir guven mekanizmas?

Tajima, profesyonel kullan?m icin nak?? makineleri uretme konusunda onemli bir gecmi?e sahiptir. SAI'yi geli?tirirken, mu?terilerin guvenini kazanmaya muktedir oldu?unun ve y?llarca kullan?labilece?inin sa?lanmas?na oncelik verdik.

Temel mekanizma, dunya cap?nda ba?ar?l? olan Tajima'n?n amiral gemisi urun grubuyla ayn? muhendislik fikirlerini izler. Orne?in, motorlarda ve zamanlama kay??lar?nda son derece dayan?kl? parcalar kulland?k, boylece uzun sureli kullan?mlara kolayl?kla devam edebiliyorlar. Bunun yan? s?ra, gerginlik gostergesi, lazer i?aretleyici, toz onleyici kaplama gibi, sadece ozel bir ureticinin yapabilece?i bir fonksiyonellik geli?tirdik.

Delicate yet solid ---- mechanism of trust