TAJIMA -SAI-

Yaz?l?m

Standart ozellik olarak yaz?l?m dahil

Tajima Writer PLUS

Tajima Writer PLUS, metni nak?? verisine donu?turur veya kay?tl? desenlerle yaz?y? birle?tirerek nak?? verisi olu?turur. Nak???n iplik rengini de?i?tirmek, konum ayarlamak, makine ile senkronize iplik renk yonetimi gibi gorevleri de duzenlemek mumkundur.

Tajima Writer PLUS ve SAI'yi bir LAN uzerinden ba?layarak, yarat?lan nak?? verileri do?rudan SAI'ye iletilebilir ve nak?? i?lemeye hemen ba?layabilir.

Temel nitelikler

  • LAN ba?lant?s? uzerinden bilgisayardan (Writer PLUS) makineye desen aktar?m?
  • Nak?? yaz?lar?n?n olu?turulmas? (31 farkl? yaz? karakteri)
    * Baz? dillere ait yaz? karakterleri standartt?r
  • Mevcut nak?? verilerinin kayd?
  • Yaz? ve haz?r desenleri birle?tirme imkan?
  • Yaz? metniyle kay?tl? desenin boyut ve pozisyon ayarlamas?
  • Yaz? ve haz?r desenlerin renk de?i?ikliklerinin yap?lmas?
  • 1300'den fazla desen datas? onceden yukludur

SAI Kullan?c?lar? Sitesi'nden eri?ilebilir.

Tajima Writer PLUS yaz?l?m?, SAI makine sat?n alan kullan?c?lar?m?z icin ozel bir web sitesi olan SAI Kullan?c?lar? Sitesinden indirilebilir. SAI Kullan?c?lar? Sitesine eri?mek icin SAI sat?n al?nd??? s?rada verilen bir kimlik ve parola iceren bilgiler gereklidir. Tajima Writer PLUS icin o?retici k?lavuzlar da bu siteden indirilebilir.

Tajima Writer PLUS

WRITER PLUS'?n kolay kullan?m?n?n bir orne?i

Bir desen tasla?? secin.

Tercih etti?iniz desen tasla??n? mevcut kal?plar aras?ndan secin.

Select a design template

?stedi?iniz deseni secin.

Arzu etti?iniz deseni, desen galerisi icinden secin. Desen ebat? de?i?tirilebilir ve pozisyonu ayarlanabilir.

Select a design

Yaz?y? girin.

Nak??lamak istedi?iniz metni girin ve yaz?tipi ile font boyutunu belirleyin.

Enter text

Renkleri secin.

Son gorsel halini gozden gecirin ve renklerinizi secin.

Select the colors

Veriyi SAI'ye transfer edin.

Nak?? verisi son haline gelince, deseni SAI'ye transfer edin. ?imdi, makinenizin tek yapmas? gereken ?ey deseni okumak ve nak??a ba?lamak.

* A? ba?lant?s?n?n onceden tesis edilmi? olmas? gerekir.

Transmit data to SAI